Menu Zamknij

Polityka prywatności

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowo-Usługowa Ultra Beata Chromy Artur Chromy Spółka Jawna, z siedzibą pod adresem – Gaj ul. Zadziele 90, 32-031 Mogilany, zarejestrowaną pod adresem – Gaj ul. Zadziele 90, 32-031 Mogilany. Numer NIP: 944-18-47-492. Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony. 
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu sporządzenia umowy, realizacji obowiązków wynikających z umowy, dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy.Powyższe informacje oznaczają, że Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
  1. w związku z koniecznością wykonania umowy (np. w zakresie zapewnienia poprawnej jakości usług) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO];
  2. w związku z niezbędnością do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. w zakresie wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
  3. w związku z niezbędnością do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (np. w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO].
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in. następujące podmioty: podmiot świadczący na rzecz Administratora danych obsługę prawną czy podatkową, podmiot świadczący na rzecz Administratora danych obsługę informatyczną, firmy przewozowe zajmujące się dostawą towaru oraz hurtownie. Wymienione podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane organom administracji publicznej, np. w aspektach podatkowych (urząd skarbowy), wyłącznie w oparciu o przepisy prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy lub do momentu zakończenia współpracy oraz do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, lecz nie dłużej niż 10 lat.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres mailowy biuro@ultra.malopolska.pl.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z przepisów szczególnych z uwagi na niezbędność do realizacji umowy, w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy i związanych z nią obowiązków podatkowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej.
 7. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.